top of page

Algemene Voorwaarden

Verbintenis van inzet – Ik verbind mij ertoe het vertrouwen van mijn cliënten niet te beschamen. Ik zal hulp verlenen met respect voor de cliënt, zonder mijn eigenheid te verliezen. Ik zal overeenkomstig mijn gevoel en naar beste weten spreken en handelen. Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, en om u in een goede staat van hypnose te kunnen brengen.

Op dezelfde manier verwacht ik inzet van u. Of u in hypnose gaat of niet hangt van uzelf af — als u mijn instructies precies opvolgt, gaat u gegarandeerd in hypnose. Gebeurt dat niet, bijvoorbeeld omdat u moeite heeft om zich te “laten gaan”, dan stoppen we meteen en hoeft u niet de hele sessie te betalen.

Betaling – Betaling gebeurt ter plaatse, in contanten of via de online banking-app via de smartphone. Er is geen betaalterminus aanwezig.
 

Afspraak verplaatsen - Het kan gebeuren dat u verhinderd bent, wanneer u de afspraak ten minste 48 uur op voorhand verplaatst, is dit geheel kosteloos.

Wanneer u binnen 24 uur de afspraak wil verplaatsen, gaat het eigenlijk om een annulatie + een nieuwe afspraak. Het is dan moeilijk om de vrij gekomen sessie nog last minute in te plannen.
 

Afspraak annuleren – Wanneer u een afspraak annuleert binnen de 24uur voorafgaand op de afspraak, wordt de gehele sessie in rekening gebracht. Dit is omdat het op zo’n korte termijn zo goed als onmogelijk is om de vrijgekomen tijd nog door te geven aan iemand anders.
Een afspraak kan u zowel telefonisch als per mail annuleren.


Erkend hypnotherapeut, geen medische diensten – Als hypnotherapeute ben ik geen arts, psychiater, psycholoog of diëtiste. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor en lever geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.


Garantie – Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen.

Het zou onethisch zijn om de cliënt voor te spiegelen dat er 100% garantie is om het gewenste resultaat te bereiken. Wat ik wel kan garanderen is dat ik alles in het werk stel om dit vooropgestelde resultaat te bereiken met hypnotherapie. Bovendien mogen we niet vergeten dat een deel van de inzet ook afhankelijk is van de cliënt zelf.


Betwisting – Ondanks de behaalde succesverhalen is het echter wel raadzaam een betwistingsclausule in de algemene voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk.

Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie, toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doe ik mijn werk correct, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt mijn suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Indien er toch enige ontevredenheid is omtrent het resultaat en gezien hypnotherapie een mentaal proces is, kan ik wel opnieuw de suggesties wegnemen of ongedaan maken.

In geen geval kan er dus sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Privacy Policy

Om onze dienstlening te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens te verwerken. Wij engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring vindt u bijkomende toelichting over deze verwerking.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de onderneming Bcoached Consultancy BV  (met als zaakvoerder Karen Bonne), met maatschappelijke zetel te Sinaai, Hooimanstraat, 9112 Sinaai met ondernemingsnummer BE0821 379 073.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht op het volgende e-mailadres: karen@bcoached.be

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor de score van de happiness test en/of individuele sessies:

  • Naam

  • E-mailadres

  • Telefoon

  • Adres

  • Uw bericht
     

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

De verwerking van uw persoonsgegevens heeft enkel als doel onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking is een beroep op onze dienstverlening niet mogelijk.

Nieuwsbrieven

Daarnaast geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over onze eigen dienstverlening, alsook over de diensten van de dienstverleners die een beroep doen op onze dienstverlening.

U hebt op elk ogenblik het recht om deze toestemming in te trekken, waarna u geen nieuwsbrieven meer zal ontvangen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om Uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons tevens toe om de website te optimaliseren.
 

Ontvanger van gegevens

Wij zullen deze persoonsgegevens NOOIT meedelen of overdragen aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij u daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Het is daarnaast wel mogelijk dat kennis wordt genomen van uw persoonsgegevens door de verwerkers waarop wij een beroep doen, zoals onze IT –consultant, cloud services of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer van onze website en informatiesystemen, en onze onderneming in het algemeen. Deze doorgifte gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met in begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tenslotte kunnen wij deze persoonsgegevens mededelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.

Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, hebben wij de gepaste procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

Bewaringstermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een termijn van één jaar volgend op het einde van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening. De bewaringstermijn van de persoonsgegevens die de cookies op onze website verzamelen, vindt u hierboven terug.

Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

U beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepassing regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de toepassing van deze rechten kan u steeds contact met ons opnemen via het hoger vermelde e-mailadres.

Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.

veiligheidsgebreken

U beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepassing regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de toepassing van deze rechten kan u steeds contact met ons opnemen via het hoger vermelde e-mailadres.
 

bottom of page